Samboavtal

Vi hjälper Er med att upprätta ett professionellt samboavtal som täcker alla juridiskt relevanta områden i en sådan avtalssituation.

Sambolagen och samboavtal
Mellan sambor gäller sambolagen. Denna lag kan dock avtalas bort och samboavtal upprättas mellan samborna om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Om samboavtal inte upprättas gäller att bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning skall ingå i bodelning mellan samborna.

Oavsett vad sambolagen säger eller samboavtalet skall tilläggas följande regel: Den efterlevande sambon garanteras ”som sin andel vid fördelning av sambornas bostad och bohag alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring”. Den efterlevande sambons anspråk gäller dock enbart samboegendom.

Vad som ingår i en bodelning mellan sambor
Sambors gemensamma bostad kan utgöras av olika typer av egendom (fast egendom, byggnad, hyresrätt, bostadsrätt etc.) som är avsedd för ”sambornas gemensamma hem” och ”innehas huvudsakligen för detta ändamål”. I och med att kravet är att egendomen har förvärvats för gemensam användning, innebär det att inte alla permanentbostäder och allt bohag omfattas av fördelning mellan samborna. Det betyder att egendom som en sambo har förvärvat före samboförhållandet inte omfattas av bodelningen (om den inte har skaffats just inför samboförhållandet, t.ex. en bostad som den ena sambon förvärvar just för att kunna flytta samman i den med den andra sambon).

Sambornas gemensamma bohag innefattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Till gemensam bostad och bohag räknas vidare inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Det kan avse en sommarstuga förvärvad av den ena sambon som inte utgör permanentbostad.

Eftersom det bara är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning som ingår i bodelningen, så innebär det givetvis att egendomar som bilar, pengar på ett bankkonto eller aktier osv. inte ingår i en bodelning. Vidare är det som används uteslutande för den ena sambons bruk, såsom kläder eller smycken inget bohag i sambolagens mening. Sambolagen gäller således bara en mycket begränsad del av sambornas egendom.

Obs! Sambolagen gäller visserligen en rätt för sambo att dela det ekonomiska värdet av bostad eller bohag, som förvärvats av den andre sambon ensam men för sambornas gemensamma användning. Men lagen ger inte sambon något äganderättsanspråk i egendom, som den andra sambon anskaffat, utan är ett latent anspråk på framtida delning enligt samma grundidé som ligger bakom giftorätten mellan makar.

Lottläggning vid bodelning
Att anmärka är att vid en bodelning så behåller vardera sambo som huvudregel sin egen egendom (lott) och den som har mest samboegendom bestämmer vad som skall utges till den andra. Istället för att utge viss egendom kan motsvarande värde dock utges i pengar.

Det är också viktigt att anmärka att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa utan avräkning. Övertagandet av egendom från den andre sambon förutsätter emellertid att detta ”även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”.

Jämkning av bodelning
I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo, när samlevnaden upphör, skall lämna egendom till den andra i den omfattning som en likadelning skulle medföra, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom.

Kontakta oss
Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert gällande upprättandet av samboavtal eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close