Leasingavtal

Vi kan upprätta alla typer av leasingavtal till Er. Vi har koll på alla rekommendationer gällande klausuler i leasingavtal och de juridiska principer som i övrigt påverkar området. Vi skräddarsyr ett leasingavtal som passar Er verksamhet!

Definition leasingavtal
Ett leasingavtal innebär att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Man skiljer dock mellan finansiella och operationella leasingavtal.

Skillnaden mellan finansiella och operationella leasingavtal
Man kan förenklat säga att finansiella leasingavtal har karaktären av avbetalningsköp. Äganderätten kan slutligen övergå till leasetagaren, men den behöver inte göra det. Operationella leasingavtal kan karaktäriseras som hyresavtal.

Finansiellt eller operationellt leasingavtal?
Om du ska använda ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal kan övervägas utifrån olika perspektiv. Leasegivaren hyr ut sina objekt med leasing för att företagaren inte vill eller kan binda sitt kapital till ett kontantköp. Beroende på kostnader, typ av objekt och kund önskar dock vissa ha möjligheten att slutligen överta objektet – finansiell leasing, medan andra enbart vill hyra det och sedan återlämna det – operationell leasing.

Företagare som erbjuder sina kunder leasing anpassar sig därför efter situationen, efter den specifika efterfrågan, för att tjäna pengar på sina objekt i högre omfattning än vad som annars hade varit möjligt på grund av leasetagarens ekonomiska situation/planering. Således får näringsidkaren en större kundgrupp än vad som annars hade varit möjligt.

Vad gäller finansiell leasing siktar det till att överföra nyttjanderätten till ett objekt under hela dess ekonomiska livslängd. Det är en alternativ finansieringsform och företagaren som gör avvägandet om finansiering bör väga argument för kontantköp och avbetalningsköp som motpoler. Vanligtvis är avtalet ouppsägbart under grundperioden.

Operationell leasing har istället för finansiering, som syfte att ett företag skall ha tillgång till modern utrustning och att de inte skall behöva stå för underhåll själva. Vanligtvis står alltså leasegivaren för underhållskostnader och andra löpande utgifter. Denna typ av leasing är oftast uppsägbar och löper oftast under en kortare tidsperiod än vad som är fallet vid finansiell leasing.

Anledningen till att hyresperioden skiljer sig mellan finansiell och operationell leasing är för att leasegivaren inom den finansiella leasingen har sin investering garanterad då avtalsperioden bestäms för att objektet skall vara återbetalt vid avtalets utgång. Operationell leasing går att jämföra med traditionell hyra med skillnaden att det är längre löptid för leasingavtalet än för hyresavtalet. 

Juridiska principer leasingavtal
Leasingavtal är ett särskilt juridiskt institut i svensk rätt som aldrig har blivit lagstiftat. Man har istället att förlita sig på god sed som är utvecklat av marknadens parter och allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga principer vid utformandet av leasingavtalLeasingavtal är därför en ”hybrid” i det svenska rättssystemet, där principer måste tas från olika rättsinstitut och utvecklad praxis, god sed och analogiska tolkningar av lagar som kan tillämpas i olika delar. I vissa andra länder, som exempelvis USA, finns det redan en lag som reglerar området.

Detta kan därför leda till problem om man hamnar i en rättslig tvist. Vilka principer som är gällande mellan parterna behöver mot bakgrund av ovan sagda inte vara en självklarhet. I de leasingavtal vi upprättar på Juristfirman Besette följer vi den sed som finns i branschen som har framställts av Finansieringsbolagens förening och i övrigt utvecklar vi våra leasingavtal utifrån sedvanliga avtalskonstruktioner.

I övrigt kan nämnas att har parterna ändrat våra leasingavtal så att de vid tvist skulle kunna anses vara oskäliga, kan de angripas av 36 § avtalslagen. I övrigt gäller dock givetvis sedvanliga principer om att avtalskontrahenten ska ha blivit tillhandahållen och därför anses ha tagit del av alla bilagor till ett avtal, exempelvis allmänna villkor, för att de ska anses vara gällande och tillhörande huvudavtalet – leasingkontraktet. Det kan även nämnas att det är ytterst viktigt att avtal inte förändras på något sätt eller bilagor utformas på ett sätt som kan leda till tvetydigheter. Vid sådant fall finns särskilda regler om tolkningsdissens i avtalsrätten.

Skulle ni av någon anledning vilja förändra klausulerna i våra leasingavtal och tillhörande allmänna villkor som vi har utformat, bör ni först bolla det med oss, så kan vi lämna ett utlåtande över ifall det skulle stöta sig mot någon avtalsrättslig princip.

Leasingavtal – 4 olika avtalskonstruktioner
Det finns 4 olika avtalskonstruktioner vid upprättandet av leasingavtal. De är följande:

1. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare

2. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument

3. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare

4. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close