Äktenskapsförord

Vi har stor vana vid att upprätta äktenskapsförord. Juridiken kring äktenskapsförord kan vara rätt komplicerad i vissa situationer. Om ni vill vara säkra på att ett sådant viktigt dokument i livet blir korrekt i alla potentiella situationer, så bör ni anlita en jurist som är expert på familjerätt.

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det kan skrivas när som helst under eller inför ett giftermål.

Allt som makarna äger under ett äktenskap är deras gemensamma giftorättsgods. Det betyder å andra sidan inte att det är deras ”gemensamma egendom” i den meningen att de har fri förfoganderätt över varandras egendomar. Var och en av makarna har istället full privat äganderätt över sina tillhörigheter under äktenskapet. Det är först om makarna går skilda vägar som egendomen blir giftorättsgods och fördelas lika mellan makarna.

Om man vill att viss egendom som man äger innan man ingår äktenskapet, eller egendom som man förvärvar efter man ingått äktenskapet och avkastning därav eller att all egendom överhuvudtaget skall vara makarnas enskilda egendom, kan man ingå ett äktenskapsförord. Vi har bifogat äktenskapsförord av olika slag, se nedan.

Ett äktenskapsförord skall för att vara giltigt registreras hos Skatteverket (7 kap 3 § tredje stycket äktenskapsbalken). Till ansökan om registrering hos Skatteverket ska förordet bifogas (16 kap 2 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord kan ingås redan före vigseln. Det kan också ingås när som helst under äktenskapet.

När äktenskapsförordet har registrerats ska uppgift om det tas in i det äktenskapsregister som Skatteverket för. Där ska också antecknas vilken dag ansökan om registrering gjordes. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen. Det ska undertecknas av makarna (eller de blivande makarna). Detta gäller även om någon av dem är omyndig (dvs. under 18 år). I så fall ska dock förmyndarens skriftliga medgivande inhämtas. Detta kan lämpligen tecknas på äktenskapsförordet. Namnteckningarna på äktenskapsförordet behöver inte bevittnas (7 kap 3 § andra stycket äktenskapsbalken). Men det är knappast negativt i bevishänseende om det skulle bli en tvist ifall ett äktenskapsförord anses ha ingåtts eller ej.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close